Întrebări frecvente

I Acces la informaţii de interes public

Accesul la informațiile publice este o favoare sau un drept?

Este un drept pentru că:

 • Cetățeanul plătește impozite statului; 
 • Funcționarii publici sunt în slujba cetățeanului;
 • Cetățeanul trebuie să știe cum este gestionat banul public;
 • Cetățeanul are dreptul de a verifica modul în care cei aleși își respectă angajamentele.

Website: https://www.csasteaua.ro/solicitare-informatii-de-interes-public/

Care este importanta Legii nr. 544 din 2001 privind liberul acces la informațiile de interes public?

Importanța acestei legi constă în faptul că:

 • dreptul de acces la informațiile de interes public este unul din principiile fundamentale ale relațiilor dintre persoane și autoritățile publice; 
 • autoritățile și instituțiile publice sunt obligate să pună la dispoziția cetățenilor, din oficiu sau la cerere, toate informațiile de interes public; 
 • orice persoană are dreptul să solicite și să obțină de la autoritățile publice informațiile referitoare la activitatea acestora; 
 • instituționalizează TRANSPARENȚA în relațiile dintre cetățean și instituțiile publice; 
 • va determina, în timp, o schimbare de mentalitate în relația dintre cetățean și funcționarii publici.

Care sunt principiile care guvernează aplicarea Legii nr. 544 din 2001 privind liberul acces la informațiile de interes public?

 • principiul transparenței – desfășurarea activității într-o manieră deschisă față de public, în care accesul liber la informațiile de interes public să constituie regula, iar limitarea accesului la informație să constituie excepția; 
 • principiul aplicării unitare; 
 • principiul autonomiei – fiecare autoritate sau instituție publică va elabora propriul regulament de organizare și funcționare a compartimentelor de informare și relații publice, în conformitate cu prevederile legii și ale normelor metodologice.

Ce se înțelege prin informație de interes public?
Informația de interes public este orice informație care privește activitățile sau rezultă din activitățile unei autorități sau instituții publice.

Informația referitoare la datele personale este o informație de interes public?
Da, dar numai în măsura în care afectează capacitatea de exercitare a unei funcții publice de către persoana în cauză.

Cine poate solicita informații de interes public?
Informații de interes public poate solicita orice persoană fizică sau juridică, de cetățenie Română sau străină.

De câte feluri sunt informațiile de interes public?
Informațiile de interes public sunt:

 • informații furnizate din oficiu – informații pe care instituția publică este obligată să le facă publice fără a exista o solicitare în acest sens. 
 • Informații furnizate la cerere – informații obținute în urma unei solicitări.

Unde sunt disponibile informațiile din oficiu?
Informațiile furnizate din OFICIU sunt disponibile în punctele de informare – documentare ale instituției publice, în Monitorul Oficial al României sau în mijloacele de informare în masa, precum și în publicațiile proprii sau în pagina de Internet.

Care sunt categoriile de informații publice ce se furnizează din oficiu?
Categoriile de informații publice ce se furnizează din oficiu sunt:

 • actele normative care reglementează organizarea și funcționarea autorității sau instituției publice; 
 • structura organizatorică, atribuțiile departamentelor, programul de funcționare și de audiențe; 
 • numele și prenumele persoanelor din conducerea instituției publice și ale funcționarului responsabil cu difuzarea informațiilor publice; 
 • coordonatele prin care poate fi contactată instituția: denumire, sediu, nr. de telefon, fax, adresa de e-mail și adresa paginii de Internet; 
 • sursele financiare, bugetul și bilanțul contabil al instituției publice, programele și strategiile adoptate de fiecare instituție publică; 
 • lista cu documente considerate de interes public; 
 • modurile în care pot fi contestate și atacate deciziile autorităților și instituțiilor publice în cazul în care o persoană se consideră vătămată în ceea ce privește exercitarea dreptului de a avea acces la informațiile de interes public.

Cum se pot obține informații de interes public, la cerere?
Informațiile de interes public furnizate la cerere se pot obține:

 • verbal, adresându-vă biroului de informare publică sau persoanelor responsabile de informarea publică, unde, daca este disponibilă, informația solicitată va fi furnizată pe loc; daca nu este posibil acest lucru, veți fi îndrumat să depuneți o solicitare în scris, excepție făcând reprezentanții mass-media, cărora răspunsul la solicitarea de informații de interes public le vor fi furnizate în cel mult 24 de ore;
 • în scris, pe suport de hârtie sau electronic – se pune la dispoziție un formular tip de solicitare a informațiilor de interes public, care va căpăta nr. de înregistrare.

Care sunt termenele în care instituția publică este obligată să răspundă solicitărilor?
Termenele în care instituția publică este obligată să răspundă solicitărilor sunt:

 • 10 zile lucrătoare de la depunerea cererii; 
 • 30 zile lucrătoare, în cazul în care durata necesară pentru identificarea informației solicitate depășește 10 zile, dar instituția are obligația să anunțe acest fapt în termen de 10 zile;
 • 5 zile lucrătoare, dacă informația solicitată este considerată a fi o informație exceptată de la liberul acces.

Pot depune o reclamație dacă consider că mi-a fost încălcat dreptul la liberul acces la informație?

Da, se poate depune reclamație în cel mult 30 de zile de la comunicarea refuzului explicit sau tacit al instituției. Reclamația trebuie adresată comandantului unității militare căreia i-ați adresat solicitarea. Dacă reclamația este întemeiată, răspunsul va fi dat în 15 zile de la depunere și va conține informațiile solicitate, precum și menționarea sancțiunilor disciplinare aplicate funcționarului vinovat.

Care sunt reglementările de bază privind liberul acces la informațiile de interes public?

Reglementările de baza privind liberul acces la informațiile de interes public sunt:
1. Documentele internaționale: 

 • Declarația Universală a Drepturilor Omului, art. 19: „Orice persoană are dreptul la libertatea opiniei și a expresiei; acest drept include libertatea de a susține opinii fără nici o interferență și de a căuta, a primi și a răspândi informații și idei prin orice mijloace, indiferent de frontiere”. 
 • Convenția Europeană pentru Drepturile Omului, art. 10, Principiile de la Johannesburg, Principiul I. 
 1. Documentele interne: 
 • Constituția României, art. 31: „Dreptul persoanei de a avea acces la orice informație de interes public nu poate fi îngrădit. Autoritățile publice, potrivit competențelor ce le revin, sunt obligate să asigure informarea corecta a cetățenilor asupra treburilor publice și asupra problemelor de personal”. 
 • Legea nr. 544 din 2001 privind liberul acces la informațiile de interes public. 
 • Normele metodologice privind aplicarea Legii nr. 544 din 2001. 
 • Legea nr. 51 privind siguranța națională, art. 12, alin. 3.

II Diverse

 1. Unde pot adresa solicitări cu caracter personal (petiții, reclamații, sesizări, propuneri, solicitări de adeverințe sau copii după documente personale, pensii, audiente, probleme sociale)?

Secretariatul General (petiţii, sesizării, reclamaţii, audienţe)
Telefon: 021-319.56.60
Fax: 021-319.58.64
http://sg.mapn.ro/
E-mail: secretariat_general@mapn.ro 
srp@mapn.ro 

Direcția calitatea vieții personalului (probleme sociale, personal militar în rezervă, veterani)
Telefon: 021-319.58.58, int. 2648 sau 2392
Fax: 021-319.59.38
Adresă: Drumul Taberei nr. 7-9, Sector 6, Bucureşti

Direcţia generală financiar-contabilă (pensii, buget, salarii, activitatea financiar-contabilă)
Telefon: 021-319.55.10
Fax: 021-319.57.95
http://www.mapn.ro/structuri/dfc/index.php
E-mail: contact_dfc@mapn.ro

2. Unde pot adresa sesizări legate de fenomene de corupție care privesc activitatea MApN?

Direcţia de prevenire şi investigare a corupţiei şi fraudelor
Telefon/fax: 021 319.55.94, 021 319.56.20; interior: 1011218, 1011140
E-mail: dpicf@mapn.ro.

 1. Unde trebuie să mă adresez pentru a obține informații de arhivă?

Serviciul Istoric al Armatei
Strada Drumul Taberei nr. 9-11, sector 6, București
Telefon: 021.318.53.67 – interior 161, 314, 334.

Arhivele Militare Pitești
Strada Trivale nr. 14-16
Telefon: 0248 – 223.177, 0248-223477.