Solicitare informaţii de interes public

Persoana responsabilă în cadrul Clubului Sportiv al Armatei „STEAUA BUCUREȘTI” pentru furnizarea informațiilor de interes public este:

Vladimir BACȘIȘ, Șef birou – Biroul Relații publice
Tel.: 021 413 6007 int. 156
E-mail:  contact@csasteaua.ro
Adresa instituției: Bulevardul Ghencea nr. 35, sector 6, București, 060701

Pentru solicitarea informațiilor de interes public în baza Legii 544/2001 vă rugăm să completați următorul formular:

Formular – tip pentru solicitarea de informații publice timp de completare: 10 minute.

Solicitarea informațiilor de interes public se poate realiza verbal sau în scris, electronic sau pe suport de hârtie, utilizând datele de contact specificate mai sus.

Clubului Sportiv al Armatei „STEAUA BUCUREȘTI” publică din oficiu o serie de informații de interes public relevante pentru tipul său de activitate. Veți găsi aceste informații în cadrul secțiunii „Informații de interes public”. Buletinul informativ reia, într-o formă sintetică, toate aceste informații de interes public. Vă invităm să le consultați. Pentru ceea ce nu este disponibil online, vă rugăm să ne contactați. 

Modalitatea de contestare a deciziei și formulare aferente pentru reclamație administrativă (refuz și întârziere răspuns)

Legislația în vigoare privind asigurarea accesului la informațiile de interes public reglementează modalitățile de contestare a deciziei autorității sau a instituției publice în situația în care persoana se consideră vătămată în privința dreptului de acces la informațiile de interes public solicitate.

Redăm mai jos prevederile respective din H.G. nr. 123/2002 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 544/2001 privind liberul acces la informațiile de interes public:

Articolul 32

În cazul în care o persoana consideră că dreptul privind accesul la informațiile de interes public a fost încălcat, aceasta se poate adresa cu reclamație administrativă conducătorului autorității sau instituției publice căreia i-a fost solicitată informația.

Articolul 33

Persoana care se consideră vătămată în drepturile sale poate depune reclamația administrativă prevăzută la art. 32 în termen de 30 de zile de la luarea la cunoștința a refuzului explicit sau tacit al angajaților din cadrul autorității sau instituției publice pentru aplicarea prevederilor Legii nr. 544/2001 și ale prezentelor norme metodologice.

Articolul 34

(1) Răspunsul motivat la reclamația administrativă se transmite persoanei care a formulat-o în termen de 15 zile de la data înregistrării, indiferent dacă soluția este favorabilă sau nefavorabilă.

(2) În cazul în care reclamația se dovedește întemeiată, răspunsul va conține informațiile de interes public solicitate inițial și, de asemenea, după caz, va menționa măsurile dispuse, respectiv sesizarea comisiei de disciplină, în cazul funcționarului public, în condițiile legii.

Articolul 36

(1) În condițiile art. 22 alin. (1) din Legea nr. 544/2001, cu modificările și completările ulterioare, persoana care se consideră vătămată în drepturile sale prevăzute de Legea nr. 544/2001, cu modificările și completările ulterioare, poate face plângere la secția de contencios administrativ a tribunalului.

(2) Scutirea de taxa de timbru, prevăzută la art. 22 alin. (5) din Legea nr. 544/2001, cu modificările și completările ulterioare, pentru plângerea la tribunal și recursul la curtea de apel nu include și scutirea de la plata serviciilor de copiere a informațiilor de interes public solicitate.

Modele de reclamații administrative: 

Formular – tip pentru reclamație administrativă (întârziere răspuns) | timp de completare: 10 minute.

Formular – tip pentru reclamație administrativă (răspuns negativ) | timp de completare: 10 minute.

IMPORTANT:

Datele cu caracter personal colectate de către Clubul Sportiv al Armatei Steaua București sunt prelucrate în acord cu prevederile Regulamentului (UE) nr. 679/2016 privind Protecția Datelor cu Caracter Personal, scopul prelucrării acestor date fiind cel stabilit de îndeplinirea atribuțiilor și obligațiilor legale instituite de Legea nr. 544/2001 privind liberul acces la informațiile de interes public, cu modificările și completările ulterioare, durata păstrării acestor date fiind de 1 an.

Persoanele ale căror date sunt prelucrate de către Clubul Sportiv al Armatei Steaua București, în temeiul Legii nr. 544/2001, își pot exercita drepturile de acces la date cu caracter personal în conformitate cu dispozițiile art. 15 din Regulamentul UE nr. 679/2016, precum și dreptul de a depune o plângere la ANSPDCP pentru modul de soluționare a cererilor de exercitare a acestor drepturi, printr-o cerere trimisă la adresa de e-mail: anspdcp@dataprotection.ro.

Responsabilul cu Protecția Datelor cu Caracter Personal (DPO) din cadrul Clubului Sportiv al Armatei Steaua București:

Telefon: 021 413 6007 int. 153 | e-mail: dataprotection@csasteaua.ro